سیستم راداری آرایه ای مرحله ای

پیشرو چین است RoHS رادار آرایه ای فاز دار ، رادار آرایه ای اسکن شده مکانیکی ، رادار آرایه Planar بازار محصول