آنتن آرایه شکافدار موج دار

پیشرو چین است آنتن موج دار لنز Horn ، تقویت آنتن شاخ لنز ، آنتن شاخ با لنز بازار محصول