نقشه سایت
شرکت
محصولات
آنتن راداری آرایه ای مرحله ای
آنتن آرایه فاز فعال
آنتن آرایه مسطح شکاف دار
آنتن آرایه شکافدار موج دار
آنتن آرایه ای مرحله ای Ku Band
آنتن آرایه ای مرحله ای X Band
آنتن چند لایه
مفصل روتاری رادار
فرکانس اسکن رادار
رادار آرایه ای مرحله ای
سیستم راداری آرایه ای مرحله ای
سیستم سروو رادار
اجزای مایکروویو