فروش برتر

آنتن آرایه ای مرحله ای X Band

پیشرو چین است آنتن آرایه ای مرحله ای Beamforming ، آنتن آرایه فعال 32 عنصر باند ، آنتن آرایه ای مرحله ای 32 عنصر X بازار محصول